Ing. Svatopluk Sedláček - geodetický software
Aktualita dne 27.04.2022 

Efektivní řešení geodetické technologie a malých informačních systémů obcí a měst

Tato stránka obsahuje některé doplňující informace ke stránce aktualit. Obsahuje některé informace o produktu G-VIEW (základní informace) a o produktu VKM (základní informace, stručně o funkcích). 

Obsah:

Okruh uživatelů produktu G-VIEW

Tento okruh není nikterak uzavřený. Hlavními uživateli jsou zejména obce a města, které produkt využívají především pro náhled katastrálních map spolu s informacemi katastru nemovitostí. Vedle toho jsou uživateli produktu také správci sítí (vodovody, plynárenské společnosti), okresní úřady, pozemkové úřady, projekční kanceláře, realitní kanceláře a v neposlední řadě také zemědělské podniky, kterým produkt umožňuje orientovat se v majetku podniku.

K úspěšně zavedeným projektům malého GIS obce patří například sdružení obcí "Žďánický les a Politaví". Zde byly použity různé technologie podle dostupnosti dat SGI a SPI pro příslušná katastrální území. Později byl systém úspěšně implementován ve sdružení "Moravský kras".

Obsluha G-VIEW

Obsluha produktu G-VIEW je skutečně jednoduchá a intuitivní. Jednoduše můžete zobrazenou mapu zvětšovat či zmenšovat, posouvat, zobrazovat výřez, popřípadě zobrazit ve více oknech. Zobrazený prostor lze také natočit. K nejčastěji využívaným operacím patří nepochybně také odměřování délek a ploch s protokolem a zjišťování databázových informací. Většinu těchto akcí lze uskutečnit přes kontextové menu (pravým tlačítkem myši) nebo přes hlavní panel nástrojů.

Otevírání souborů je usnadněno možností vytvoření nabídky oblíbených výkresů, popřípadě volbou "Připojit znovu" nebo "Otevřít znovu" a možností automatizovaně vytvořit soubor dávky připojovaných souborů.

Velkou pomocí je rozsáhlá nápověda, k tomu stručná tištěná příručka.

Rozličné zdroje grafických souborů

Program G-VIEW umožňuje zobrazovat jak soubory vektorové, tak i rastrové. Z vektorových formátů jmenujme především formát DGN, VKD (upravený VKM), GMP (z dřívějšího systému MAPA2), OBR (používaný v informačních systémech), SHP (Arc Info), DBF (tzv. bodová databáze) a řada dalších. Z rastrových formátů jmenujme BMP, PCX, TIF, RAS, CIT, RLE, COT, RGB, JPG, PNG, GIF.

Jedním z nejčastějších typů zdrojových dat jsou výkresy DGN, a to také v modifikaci používané katastrálními úřady (přípona DKM). Častou aplikací je přiložení výkresu katastrální mapy (může být doplněn o databázové linky do údajů SPI), územního plánu, nebo výkresu dokumentujícího skutečné provedení stavby technických sítí (plynovody, vodovody, kanalizace, kabely, atd.) nebo technické mapy. 

Vhodným doplněním informace vektorových map je podložený rastr leteckého snímku nebo turistické, silniční či jiné tematicky zaměřené mapy.

Rastrové soubory v minulosti mohly mnohdy nahradit cenově nákladnější data SGI vektorových map katastrálních. Dnes toto již není nutné řešit, protože vektorové katastrální mapy jsou veřejnosti k dispozici. Propojení na databází (SPI) lze pak docílit např. digitalizací parcelních čísel, která může za jistých okolností proběhnout automatizovaně, ale v každém případě je výrazně méně nákladná, než digitalizace liniového obsahu mapy.

U vektorových map není podmínkou topologická čistota.

Připojené databáze

Databáze lze v G-VIEW připojit v podstatě dvojím způsobem: jednak ve spojení s výkresem (vektorovou mapou), jednak formou bodové databáze. Pro všechny typy připojených databází platí, že je možné zpřístupňovat databázové informace kliknutím na grafický prvek, nebo naopak k vyhledané databázové informaci zobrazit grafickou prezentaci ve výkrese.

Databáze spojené s vektorovou mapou

V základní verzi tohoto produktu lze k výkresům typu VKD, DGN připojit X-BASE kompatibilní databázi (přípona DBF). Připojení se realizuje prostřednictvím položek typu MSLINK uložených v grafickém souboru. Tvorba položek MSLINK (linkování) podporuje produkt G-VIEW automatizovaně. Připojeny mohou být libovolné účelové databáze navržené pro konkrétní účel, a to tak, že pro každý typ objektu může existovat samostatný databázový soubor. 

Zvláštním případem je databáze katastru nemovitostí (údaje SPI), která obsahuje sadu souborů, jejichž název začíná znaky NYS, tedy NYSPA*, NYSUV*, atd. v případě starších verzí dat, dnes je to databáze *.mdb vzniklá importem ze souborů výměnného formátu (.VFK). Pokud má taková databáze původ na katastrálním úřadě a má požadovanou strukturu (je jedno, zda soubory vznikly ze systému ISKN, nebo z jeho předchůdce), pracuje s nimi G-VIEW tak, že umožňuje tvorbu výpisů údajů o parcele, různá hledání v databázi, vyhledávání a zobrazování podle různých kritérií (i s možností obecného dotazu SQL s průvodcem tvorby dotazu). Cokoliv se najde v databázi, lze zobrazit v grafice.

Bodové databáze

Každý databázový soubor typu DBF (nebo tabulka databáze MDB) obsahující položky, které můžeme označit za souřadnice X, Y v rovině a položku obsahující text popisující příslušný objekt a položku jednoznačně určující objekt pořadovým číslem, může být použit jako bodová databáze. Taková databáze se zobrazuje do obrazového prostoru mapy podle uvedených souřadnic, body se vyznačí zvolenými symboly a k nim se uvede textový popis. Způsob zobrazení si může uživatel volit. 

V případě, že DBF soubor (nebo tabulka v MDB) neobsahuje některou z výše uvedených položek, umožňuje G-VIEW provést restrukturalizaci dat daného databázového souboru tak, aby příslušné položky obsahoval. Nad takovou bodovou databází připojenou (otevřenou) pro zápis je možné jednotlivé položky opravovat a také vkládat nové objekty. Polohu je možné zadat v grafice.

Doplňující informace k programu VKM 

Geodetické výpočty

Program VKM umožňuje provést základní geodetické a konstrukční výpočty od výpočtů bodových polí, přes výpočty podrobných bodů dávkou (ze zápisníků) až po interaktivní výpočty (dopočty). Dopočty (ale i výpočet dávkou) zahrnují takové úlohy jako ortogonální úloha, konstrukční oměrné, kontrolní oměrné, průsečíky přímek (různé varianty zadání přímek, popř. kružnic), atd. Také je k dispozici modul pro vyrovnání sítí MNČ (G-NET/Mini).

Veškeré výpočty se odehrávají ve spolupráci se seznamem souřadnic. Ten je schopen akceptovat v podstatě neomezený počet bodů, podporuje 10-místné, 12-místné i 15-místné číslování bodů, je podpořen řadou konverzí (import z textového souboru, z DBF souboru, z jiných seznamů souřadnic včetně seznamů používaných jinými softwary, totéž exporty). Export seznamu souřadnic může být realizován selektivně (jen pro vybrané body),  navíc se při něm může realizovat transformace souřadnic.

Zvláštními úlohami nad seznamem souřadnic je porovnání dvou seznamů z hlediska čísel bodů, popř. z hlediska polohy, popř. s automatickým hledáním identických bodů a transformačních prvků. (Další informace viz ...)

Geometrické plány

Jedním hlavních účelů programu VKM je tvorba geometrických plánů. Princip řešení je v tom, že po nahrátí grafických dat z výměnného formátu uživatel nakreslí změny, v nichž spočívá příslušný geometrický plán. Při kresbě je nutno opatřit všechny vkládané objekty jejich významovými (sémantickými) atributy. Program pomůže uživateli zachovat topologickou čistotu a logickou správnost. Průběžně lze kontrolovat uzavřenost všech plošných objektů v různých topologických hladinách.

Po nakreslení podstaty geometrického plánu a doplnění nutných údajů pro popisové pole je možno automaticky vygenerovat tabulky pro sestavení výsledného výkazu výměr pro geometrický plán a vyprodukovat výpočetní protokoly pro výpočty ploch v jednotlivých topologických hladinách (starý stav, nový stav, díly, ...).

Geometrické plány jsou podpořeny i možností nastavit 4 varianty vzhledu kresby (třeba pro tisk), kde je mj. možnost zobrazení jako katastrální mapy, jako geometrický plán, jako ZPMZ (oměrky nahrazeny čárkami / oměrky uvedeny). 

Výsledný tisk může obsahovat libovolně smontované součásti elaborátu, např. tedy i tisk výkazu výměr, popisového pole a náčrtku na jediný popír A4 (nebo dvoustránku - A3 složenou ze dvou A4). Další informace o GP viz zde.

Geodetické prostředí grafiky

Veškerá kresba vkládaná do výkresu musí podléhat určitým pravidlům. Program VKM vyžaduje, aby většina čarových objektů měla lomové body obsažené v seznamu souřadnic. Za normálních okolností tedy program nedovoluje vložení libovolných lomových bodů (krom kresby, která zcela zřejmě nesouvisí s vlastnickými hranicemi, jako některé druhy plotů) do čar. V takových případech se ovšem při zapnuté digitalizaci generují nové body do seznamu souřadnic při vkládání dalších úseček (součástí čar). V seznamu souřadnic se registruje původ bodů (výpočet, import, digitalizace). Program i při digitalizaci pomáhá uživateli, aby objekty byly správně uzavřené, pomáhá zachovat topologickou čistotu. Program zabraňuje vzniku zbytečného množství velmi blízkých bodů.

Veškeré výpočty a změny souřadnic se evidují také v protokolu spojeném s příslušným sezname souřadnic.

Uspořádání obsahu výkresu 

Obsah výkresu je sice interně uspořádán do vrstev a každý grafický element má své grafické atributy (barva, styl a síla čáry, font, atd.), ale pro práci ve výkrese jsou rozhodující tzv. sémantické neboli významové atributy těchto objektů. Je to obdoba fíčrů v MGE projektech. Uživatel si proto nemusí pamatovat, do které vrstvy chtěl objekt umístit, ale pouze to, co daný objekt vyjadřuje. Může jít například o parcelní hranici, nebo o hranici budovy, vnitřní kresbu, nebo parcelní číslo pozemkové parcely, atd.

S vrstvami se uživatel vůbec nemusí zabývat, pokud nechce. Pokud ovšem bude chtít nastavovat individuální způsoby zobrazení výkresu, jednou z možností je zobrazení podle vrstev, a tam již je nutno si zjistit, co v které vrstvě je. Podrobné informace o tom zjistí uživatel z tabulky sémantických atributů, nebo vrstvu určitého objektu zjistí kliknutím na něj - za normálních okolností se zobrazí informace o vrstvě a typu elementu.

Konverze a transformace výkresů

Program VKM, jak již z názvu vyplývá, podporuje výměnný formát VKM. Tato podpora spočívá jak v možnosti importu do vnitřního tvaru (VKD), tak zase z něj zpět do VKM. Při exportu do VKM je možné výběrem omezit rozsah toho, co bude exportováno. Další importy a exporty zahrnují především formát DGN (s možností nadefinovat si tabulku zdrojových a cílových grafických atributů a vrstev) a některé další formáty. Kombinací výše uvedených postupů lze tedy mimo jiné převést VKM do DGN či naopak (i když ve dvou krocích). Cenné je přitom i to, že vždy k tomu vzniká seznam souřadnic.

Transformace souřadnic může být dynamická (dočasná), nebo trvalá. Základní formou, s níž se v programu VKM pracuje, je transformace dynamická. Ta spočívá v tom, že pro daný vektorový výkres (může to být VKD, DGN, či jiný vektor) se určí transformační parametry (klíč), a to buď jejich přímým zadáním, nebo identickými body. Takto definovaná transformace se dá uložit a je možné se k ní později vrátit, změnit její parametry apod. Na jeden výkres může být v různých souvislostech aplikována různá transformace (klíč). Při dynamické transformaci nedochází k žádným změnám v příslušném výkrese. Souřadnice se přepočítávají při zobrazování a identifikaci objektů výkresu. Naproti tomu trvalá transformace nastává při exportu transformovaného výkresu typu VKD (vnitřní formát programu VKM). Výchozí výkres tím zůstává opět nezměněn, ale transformace se uplatní ve výsledném souboru.

Kombinace předchozích kroků umožňuje například takové věci, jako je transformace souborů DGN (nebo jiných vektorů) mezi sebou, a to tak, že se příslušný vektorový výkres naimportuje do VKD, provede se jeho dynamická transformace, následuje export do trvale transformovaného VKD, z něho pak export do DGN (nebo jiného vektoru). Při posledně uvedeném exportu se může také uplatnit redukce či transformace obsahu (podle konverzních tabulek vrstev a grafických atributů), popřípadě podle manuální selekce objektů.

Doporučený hardware

  Operační systém Procesor Paměť Disk
Doporučeno WIN 10 nestanoveno 8 GB 500 GB volné místo
Minimální WIN 7,8,10 nestanoveno 4 MB (dle op. systému) 200 GB volné místo

 

Ing. Svatopluk Sedláček, Vedlejší 4, 625 00 Brno, mailto:ssedlacek@volny.cz, tel 602 764 685