VKM - popis tisků tabulek z Word/Excel a jiných OLE objektů a grafických souborů

Nově implementovaný způsob tisku umožňuje umístit do plochy určené k tisku kromě mapy v zadaném výřezu (tak jako doposud) i OLE dokumenty (Word, Excel, PDF), dále pak obrázky (obecně grafické soubory) ve formátech (*.png;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.bmp;*.ico;*.emf;*.wmf). Touto novou implementací se především řeší problémy vzniklé po některých aktualizacích WINDOWS (verze 7 i 10). Vložit je možné i grafické objekty ze schránky.

Postup je analogický tomu dosavadnímu, pouze ve fázi umisťování objektu do tiskové plochy bude rozdíl. Nejprve vyvoláme panel průvodce tiskem (lze použít 5. ikonku zleva v panelu nástrojů ).

Zde tlačítkem Další (volíme tisk na tiskárnu nebo pdf) přejdeme k následujícímu oknu nastavení tiskárny (vše podle dosavadního postupu):

I zde je vše beze změny, takže tlačítkem Další se dostaneme do okna rozvržení tiskových oken:

V něm obvyklým postupem vybereme plochu grafického okna. Chceme-li vkládat tabulky (OLE objekty), klikneme na tlačítko Texty a zobrazí se nám následující okno:

Když v něm klikneme na tlačítko "Přidat", objeví se v nákresu tiskové plochy obdélníček s předběžnými rozměry tiskového okna, v tomto případě ale prázdného dokumentu. Také se vysvítí jako použitelná tlačítka napravo od tlačítka "Přidat", jak ukazuje následující obrázek:

Doposud jsme OLE objekty do tisku přidávali tlačítkem "Edituj", což vedlo k spuštění editoru (formátovaného textu Riched), kde bylo možno vložit OLE objekty. Nyní však namísto toho klikneme na sousední (vpravo) tlačítko (s popiskem "Vložit obrázek nebo objekt přes OLE"):

Pokud je aktivním obdélníčkem prázdný dokument (což na počátku po tlačítku "Přidat" vždy je), spustí se dialog otevření souboru (nebo v případě, že ve schránce je grafický objekt, nabídne se možnost volby mezi vložením ze schránky a otevřením souboru), ve kterém požadovaný soubor nalistujeme a vybereme. Zde můžeme vybrat v podstatě jakýkoli soubor, ale smysl má pouze takto vybrat buď grafické soubory podporované WINDOWS (*.png;*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.bmp;*.ico;*.emf;*.wmf), nebo soubory, pro něž na daném počítači existuje OLE server, takže v případě nainstalované sady MS Office lze vybrat jakýkoli soubor .doc, .docx, .xls, .xlsm, .xlsx, .csv, ale v případě vhodných variant instalovaného prohlížeče PDF dokumentů lze vybrat i dokumenty .pdf; u ostatních typů souborů obvykle sice nenastane chyba, ale dokument se zobrazí ve tvaru ikony a názvu souboru. Výsledek může vypadat tak, jak je vidět z následujícího obrázku:

Zobrazí se okno "Vložení objektu do tisku". Ve střední části se zobrazí vložený dokument nebo objekt (obrázek). Vlevo nahoře jsou uvedeny nominální rozměry objektu v mm (rozměry vyplývají z obsahu výchozího dokumentu či obrázku), v pixelech (odvozeno z nominálních rozměrů a rozlišení cílového tiskového zařízení), dále pak editovatelné rozměry objektu (o tom se zmíníme dále). Nahoře uprostřed je uveden měřítkový koeficient určující zobrazení objektu v tomto panelu (jde tedy o měřítko tohoto náhledu), vpravo nahoře je pak editovatelný měřítkový koeficient pro umístění objektu do tiskové plochy. Pokud klikneme na tlačítko "OK", panel "Vložení objektu do tisku" se ukončí a panel "Rozložení tiskových oken" obsahuje naznačení aktualizovaných rozměrů vloženého objektu a samozřejmě jako doposud umožňuje jej po tiskové ploše posouvat. Je to vidět v následujícím obrázku:

Podobně lze přidat další "textová pole" do tiskové plochy (tlačítkem "Přidat"). A u každého textového pole se můžete rozhodnout, zda jeho obsah vložíte prostřednictvím tlačítka "Edituj" (což povede k editaci v editoru Riched), což je vhodné pro vložení jednoduchých formátovaných i neformátovaných textů, např. seznamu souřadnic, nebo tlačítkem pro "vložení obrázku nebo objektu přes OLE", jak je popsáno v předešlých odstavcích. Pokud na toto tlačítko klikneme a aktivní textové pole již není prázdné, nespustí se již znovu dialog pro otevření souboru, ale obsah objektu se znovu zobrazí v okně "Vložení objektu do tisku". Dále popíšu, co lze v tomto okně provádět.

Práce v okně "Vložení objektu do tisku"

Jednou z funkcí je prohlížení náhledu. K tomu slouží možnost měnit měřítkový koeficient zobrazení náhledu (editovaná hodnota se reflektuje až po kliknutí na tlačítko "Proveď", zatímco kliknutí na sousední tlačítko "1" vede k nastavení výchozího měřítkového koeficientu, tedy rovného 1). Klávesami + (plus) a - (minus) v numerické části klávesnice lze zvětšovat či zmenšovat náhled v násobcích 2. Pokud se celý objekt nevejde v daném měřítku na plochu vymezenou pro náhled, lze jej posouvat tažením myši (levým tlačítkem myši) nebo lze dosáhnout zobrazení objektu tak, aby při maximální velikosti měřítkového koeficientu se zobrazil celý v ploše pro náhled, a to dvojklikem levým tlačítkem myši. Tažením myši pravým tlačítkem myši po hlavní diagonále náhledové plochy můžeme rovněž měnit měřítko zobrazení objektu v ploše náhledu, a to tak, že tažení zleva do prava a shora dolů vede ke zvětšení, opačný směr vede ke zmenšení. Připomínám, že toto jsou ryze náhledové operace a nemají žádný vliv na vzhled objektu v tiskové ploše.

Tlačítko "Načti ze souboru" umožňuje vložení jiného objektu, než jaký byl vložen předtím. Vede k zobrazení nového dialogu otevření souboru a při jeho úspěšném dokončení se zobrazí nově vybraný objekt (obrázek, tabulka, dokument), a ten předchozí se "zapomene". Přitom se nastaví výchozí hodnoty měřítkových koeficientů na 1. Tlačítko "Ze schránky" umožňuje vložení objektu ze schránky, což je užitečné zejména tehdy, když potřebujeme z dokumentu vložit jen vybranou část. Zde je třeba vzít v úvahu, že grafické objekty se do schránky vkládají obvykle v rozlišení obrazovky (které je hrubší než na tiskárnu nebo do pdf). Pokud OLE server příslušného dokumentu ukládá do schránky data ve formátu Metafile (vektorová grafika), není to takový problém, horší kvalitu by měly objekty ve formátu bitmapy (rastru).

Tlačítko "Ulož jako metafile" umožní objekt uložit do souboru jako windowsovský metafile (přípona .EMF), který je možné následně vložit jako "obrázek". Tlačítko "Storno" ukončuje práci v okně "Vložení objektu do tisku", aniž by v něm provedené změny měly vliv na tisk. Tlačítkem OK se zde nastavené parametry objektu uloží, okno se uzavře a změny se promítnou do tiskové plochy v okně "Rozložení tiskových oken".

Pro změnu rozměrů objektu v tiskové ploše můžeme použít editační pole "Měřítko pro tisk", které je na počátku nastaveno na hodnotu 1 a návrat k této hodnotě umožňuje tlačítko "1" těsně vedle něho vpravo. Při editaci měřítka se průběžně přepočítávají editační pole rozměrů pro tisk. Jiná možnost je přímo editace jednoho z rozměrů pro tisk, čímž dojde k přepočtu měřítka i druhého z rozměrů, protože poměr obou rozměrů zůstává zachován. Toto může být užitečné, když nějaký grafický prvek nebo tabulku potřebujeme trošičku zmenšit nebo zvětšit, popřípadě když potřebujeme zvětšit objekt v nevhodném rozlišení.