Pracovní postup při zpracování GP v DKM programem VKM

Zpracování geometrických plánů (dále jen GP) v DKM pro následný export do ISKN vyžaduje dodržení určitého postupu. Níže jej popíšeme po jednotlivých krocích.

Základní postup

Krok 0: Revize podkladů z katastrálního pracoviště.

Z katastrálního pracoviště jsme dostali jisté podklady v digitální podobě. Měl by to být soubor  *.vfk obsahující náplň digitální katastrální mapy z oblasti týkající se příslušného GP. Dále by zde mohl být další soubor *.vfk obsahující kresbu linií ohraničujících jednotlivé bonitní třídy. Máme přidělené číslo ZPMZ a rezervovaná parcelní čísla.

Pozn.: Soubor *.vfk s náplní DKM (SPI+SGI) byl exportován na základě našeho požadavku formulovaného buď na základě výčtu dotčených parcel, nebo na základě námi zadaného polygonu ohraničujícího zájmový prostor. Pokud vás zajímá, jak zadat tento ohraničující polygon, podívejte se zde.

Krok 1: Import dat z ISKN.

Pokud jsme si přinesli vstupní data na CD nebo na přenosném USB paměťovém zařízení, překopírujme je do zvoleného adresáře (složky) na pevném disku počítače. Analogicky, pokud nám data přišla e-mailem, přetáhneme je z e-mailu do příslušného adresáře.

Spustíme program VKM. Pokud už byl spuštěn, je velmi doporučeno uzavřít dosud otevřené výkresy. V hlavní nabídce zvolíme "Výkres" - "Import" - "ISKN-NVF(*.VFK)". Zobrazí se nám importní panel s vlastní nabídkou činností. Zde v nabídce zvolíme "Soubor" - "Import VFK do databáze". V dialogovém okně pro otevření souboru (nadepsáno "NVF - Nový výměnný formát") vyhledáme vstupní soubor pro import. (V některých případech si můžeme toto vyhledávání urychlit tím, že umístění vstupního souboru vložíme ze schránky, pokud jsme si předtím úplnou cestu k adresáři zkopírovali do schránky z adresního řádku průzkumníka nebo jiného souborového manažera, který používáme). Po potvrzení názvu souboru se nastartuje import. Výsledkem této fáze importu je naplněná databáze. Proto po dokončení importu souboru VFK se aktivuje tlačítko "Otevřít novou databázi". Na toto tlačítko tedy klikneme myší. Pokud VFK soubor obsahoval údaje SPI (především údaje o parcelách), zobrazí se datová mřížka, ve které pro každou parcelu je zobrazen jeden řádek. Dalším krokem importu je vytvoření výkresu VKD z databáze. Toho  docílíme tak, že v nabídce zvolíme "Soubor" - "Výkres VKD ze všech KÚ (GP)". Zde je velmi důležité zvolit tento způsob vytváření výkresu VKD namísto volby "Výkres VKD z aktuálního KÚ" (tohoto se při práci s GP vyvarovat ). Okénko s parametry nově vytvářeného výkresu jen potvrdíme tlačítkem "OK". Po dokončení této fáze importu dat se nám v okně zobrazí kresba DKM.

Pokud jsme chtěli importovat jak data bonit, tak katastrální mapu, výše uvedeným postupem nejprve naimportujeme bonity, výkres bonit uzavřeme, a teprve potom importujeme katastrální mapu, protože především nad ní budou prováděny další operace. Speciální případ, kdy bychom katastrální mapu dostali ve dvou samostatných souborech, kde zvlášť jsou data SPI a zvlášť data SGI (občas se tento případ vyskytuje), se řeší zde.

Krok 2: První úkony po importu. Nastavení údajů o k.ú.

Tento krok by rozhodně neměl být vynechán nebo odložen na později! 

V programu VKM vyvoláme panel vlastností aktivního výkresu. Rychle se nám to může podařit kliknutím na ikonku šroubováku a kladívka (nastavení) na horní liště pracovních nástrojů programu VKM. Zde zvolíme záložku "KN". Ověříme, že kód katastrálního území souhlasí. Doplnění pracovního čísla katastrálního území (nadepsáno symboly EN_KU a KU) uskutečníme s pomocí interní databáze katastrálních území kliknutím na tlačítko "Vyber". Zobrazí se nám datová mřížka s údaji o jednotlivých katastrálních územích. Námi požadované katastrální území můžeme vyhledat buď podle názvu (zadat do okénka hledání k.ú.), nebo lépe kliknutím do kresby ve výkrese - tím se vyhledá automaticky nejbližší katastrální území podle definičního bodu (tento výběr by měl ve většině případů sedět, ale mohl by nastat případ, zejména u geometrických plánů někde na okraji k. ú., že by se vyhledalo území sousední, což poznáme podle nesouladu v kódu katastrálního území; v tom případě bychom měli použít výběr podle názvu). Pokud tedy vybrané k. ú. souhlasí, potvrdíme klávesou "OK", a tím se nám vyplní správně pracovní číslo k. ú. Ručně doplníme číslo ZPMZ. Ověříme, je-li správně zaškrtnuto (nebo nezaškrtnuto) políčko "Dvojí číslování". Tento údaj totiž obvykle ve vstupním souboru VFK chyběl, takže se ho program VKM pouze pokouší podle kontextu doplnit sám. Nakonec vezmeme na vědomí větu "Výkres umožňuje tvorbu GP DKM map (export změnových vět kresby v NVF)" a nastavení ukončíme kliknutím na tlačítko "OK".

Velmi užitečným úvodním úkonem by mohlo být provedení topologických kontrol. Pokud totiž vstupní data nejsou topologicky čistá, není možné na ně navazovat našimi změnami. K tomu slouží funkce "VKM" - "Topologie", a zde "Uzavřené objekty" a "Kontrola spojnic". Všechny parcely mající vliv na náš GP by měly být uzavřené a neměly by na nich být hlášeny žádné topologické chyby. Přípustné jsou tzv. volné konce na okraji našeho výřezu. V opačném případě je nezbytné chyby nahlásit na k.p. a vyžádat si nová správná data.

Pozn.: Na panelu "KN" se také vyskytuje tlačítko "Zrušit". Tímto tlačítkem bychom nevratně pro daný výkres zrušili platnost věty "Výkres umožňuje tvorbu GP DKM map (export změnových vět kresby v NVF)", což v tomto případě rozhodně nechceme. 

Pozn. 2: Úspěšným importem se zobrazený výkres chová jako geografický informační systém s propojenou databází, což se projevuje tím, že v horní liště je ikonka "Databázové informace", pomocí níž můžeme zpřístupňovat informace KN pro každé parcelní číslo ve výkrese obsažené. Můžeme také alternativně zjišťovat zcela aktuální informace včetně čísla LV (vlastníků) funkcí "Nahlížení do katastru". Kromě databázových funkcí má výkres vzniklý importem VFK tu vlastnost, že při identifikaci objektu mapy se u objektů vzniklých importem zobrazuje na začátku znak + (plus); pokud však byly určeny ke zrušení, mají příznak * (hvězdička).  Nově zakreslené objekty jsou bez dodatečné signalizace. U objektů vybraných jako součásti GP se navíc ještě zobrazuje znak # (mříže).

Krok 3: Nakreslení (konstrukce) geometrického plánu

Na prvý pohled by se mohlo zdát, že jsme zde vynechali krok, jímž bychom prováděli nějaké úpravy v dosavadním stavu katastrální mapy. Ve skutečnosti by neměl být důvod na dosavadním stavu něco měnit. Pokud by byl z nějakých důvodů chybný, nemůžeme chyby sami opravovat, můžeme je nahlásit na katastrální pracoviště a při tvorbě GP vyjít z nových již opravených dat. Jakákoliv naše změna by totiž vedla již k vytváření změnových vět do exportu. Můžeme samozřejmě doplnit značky sluček na vnitřní kresbě dosavadního stavu, ty se totiž nepoužijí při exportu dat do NVF. Tyto úpravy tedy nejsou pro export GP podstatné.

Nakreslení nového stavu zřejmě může předcházet výpočet nebo import bodů použitých pro stanovení polohy nových hranic. Nová hranice by mohla vzniknout i konstrukcí v případě požadavku na rozdělení pozemku podle zadaných ploch.

Konstrukce GP spočívá v podstatě v nakreslení nových průběhů hranic (kreslíme s atributem "Nová", bez ohledu na možná křížení), označení dosavadních hranic určených ke zrušení a v topologickém začištění s případným dodatečným nastavení dalších atributů čar. V průběhu kresby (konstrukce) GP může tedy dočasně dojít k porušení topologické čistoty kresby. Jedná se buď o případy, kdy nově určovaný bod, na němž končí nový průběh hranice, neleží přesně na dosavadní hranici (i při zcela přesném určení onoho bodu tento případ nastane kvůli zokrouhlení souřadnic na celé cm), a pak je řešíme funkcí "Dotažení entity do křížení" (ikonka na panelu vektorizačních nástrojů), nebo jde o případy, kdy se nová kresba kříží s dalšími prvky kresby, a pak je řešíme funkcí "Protnutí 2 entit" (také na panelu vektorizačních nástrojů). Funkci "Dotažení entity do křížení" použijme i tehdy, kdy novou čarou potřebujeme rozdělit dosavadní linii v jejím vrcholu, tedy bez vzniku nového bodu. Postup s využitím těchto dvou funkcí je velmi doporučován, narozdíl od řešení různými ručními operacemi s rušením, rozdělováním a změnou atributů čar, neboť všechny nezbytné úkony provede za nás. Samozřejmě v některých případech není jiná možnost než přímo ručně provést změnu typu linie, zejména při rušení dosavadní hranice. Kromě čarových prvků může být potřeba vložit nová parcelní čísla, samozřejmě v kolečku, a také označení dílů. Může dojít ke zrušení parcelního čísla, a to také v případech, kdy z nepodlomené parcely vzniká několik parcel podlomených. Parcelní číslo však v kresbě nelze zrušit, ale označit ke zrušení, což má ve výkrese ten následek, že tam bude 2 krát: jednak jako parcelní číslo původní určené k exportu jako zrušené (zobrazuje se žlutě), jednak jako parcelní číslo určené k zobrazení v GP jako zrušené, tedy přeškrtnuté. 

Můžeme také doplnit bodové značky, oměrné míry a popisy čísel bodů, ale tyto věci nebudou obsahem exportu do NVF.

Před následujícím krokem je velmi vhodné provést topologické kontroly nového stavu GP, a to zejména volbou hlavní nabídky "VKM" - "Uzavřené objekty", kde v panelu kontrol nastavíme "Nový stav KN" a klikneme na tlačítko "Start". Pokud je seznam zaplochovaných uzavřených objektů příliš velký, v grafice klikneme na parcelu dotčenou změnou, aby se nám zobrazilo okolí naší změny. Tato kontrola nám odhalí zapomenuté číslo parcely, nedotažení čáry (vylití plochy), nesprávný atribut čáry, atd. Chybu můžeme opravit a kontrolu opakovat.

Poznámka: Uživatel by se mohl zaleknout toho, že zrušené objekty se v kresbě stále zobrazují (žlutou barvou). Dobré je tedy připomenout, že zrušené objekty se zobrazují pouze v režimu "MAPA". V nastavení vzhledu výkresu (v panelu nastavení výkresu, záložka "Vzhled") lze nyní volit mezi zobrazením mapy, geometrického plánu a dvěma variantami ZPMZ. Vzhled lze dále ovlivnit okénkem a tlačítkem "Nastavení viditelnosti objektů", které umožňuje celou řadu možných kombinací vzhledu řešit bez nutnosti pracovat s hladinami (volba "Barva podle hladiny").

Krok 4: Tabulkové řešení geometrického plánu

Můžeme v podstatě postupovat po jednotlivých položkách nabídky "VKM" - "Geometrický plán" odshora dolů. Faktem ale je, že položky "Záhlaví ZPMZ" a "Popisové pole" slouží pouze pro tisk a nemají na export vliv. Za to ostatní položky ano a chybou by bylo je vynechat.

Důležité jsou ale následující položky. "Body dílů" je nutno řešit ve většině složitějších geometrických plánů. Je nutno zadat, které body vzniklé na křížení nového průběhu hranice slouží pouze pro určení průběhu hranice (a výměry) dílů, a tedy nemají být použity do obvodů (a výpočtu výměr) parcel nového a starého stavu. 

"Plochování GP" nám pak v podstatě automatizovaně sestaví tabulky přehledu výměr starého a nového stavu a výměr dílů. Je nutno vybrat parcelu (skupinu parcel) dosavadního stavu, jichž se změna týká, pak pokračovat kliknutím na "Dále". Pokud byla data ve vstupním souboru z katastrálního pracoviště úplná, v tabulce dosavadního stavu se automaticky vyplní i druh pozemku, způsob využití a číslo LV. V opačném případě je nutno doplnit ručně. V novém stavu je nutno ručně doplnit druh a způsob využití pozemku (buď výběrem z kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušné pole datové mřížky, nebo kopírováním textů z předchozích položek). Nedoporučuje se přímé ruční vyplnění editací textu způsobu využití a druhu pozemku. Ručně doplníme také čísla nabyvatelů. Poté klikneme na "Dále" a ve žlutém panelu můžeme ručně provést poslední kosmetické úpravy výkazu výměr a zobrazíme si náhled. Pokud by vše bylo v pořádku, mohli bychom v tomto okamžiku textovou část GP vytisknout, můžeme  se ale rozhodnout, že tisk textové části spojíme s tiskem grafické části. Důležité: pokud se nedostaneme v tomto postupu až k náhledu, upravená data se neuloží jako data pro export, takže při následném exportu by se neexportovaly změnové věty SPI!

Poznámka: Při plochování se mohou ještě odhalit chyby v řešení GP. V tom případě zřejmě bude třeba se vrátit ke kroku 3, upravit kresbu, a pak opakovat krok 4.

Poloautomaticky vyplníme tabulku "Bonity". Tomu musí předcházet výše uvedené plochování. 

Krok 5: Vlastní export GP pro ISKN

Z hlavní nabídky zvolíme "VKM" - "Geometrický plán" - "Součásti GP". Klikneme na "Vyber automaticky" a posléze na tlačítko "NVF". Zobrazí se panel s údaji pro export, kde obvykle stačí vyplnit jméno autora exportu.  Dále již stačí kliknout na "OK" a tím je export hotov. Mohli jsme samozřejmě zvolit jinou složku (adresář) pro uložení exportovaného souboru, jméno souboru je však dané závaznou konvencí.

Další činnosti a otázky, se kterými se můžeme setkat při vyhotovení GP:

Vytvoření ohraničujícího polygonu našeho zájmového prostoru.

Podmínkou je, abychom měli ze zájmového prostoru již k dispozici nějaký mapový podklad v S-JTSK. Ideálně by to mohla být DKM celého katastrálního území (třebaže ne zcela aktuální), mohl by to být rovněž dobře umístěný letecký snímek či rastrová mapa.

V hlavní nabídce zvolíme "Služby" - " Výběr ohradou" (mohli bychom použít také výběr oknem) a nad naším mapovým podkladem oklikáme průběh ohraničujícího polygonu našeho zájmového prostoru. Zakončíme samozřejmě uzavřením polygonu (pravé tlačítko myši, "Uzavřít", nebo CtrlC). Uložení docílíme volbou z hlavní nabídky "Služby" - " Uložit ohradu jako VFK" . Vznikne textový soubor použitelný v ISKN pro omezení výběru grafických i datových prvků KN.

Jak postupovat při importu katastrální mapy, pokud je ve dvou samostatných souborech, zvlášť SPI a zvlášť SGI?

Pro tvorbu GP musí být data SPI i SGI v jedné databázi a v současném okamžiku program VKM spojení dvou databází MDB nepodporuje. 

Pokud disponujete programem Access můžete použít následující postup. Programem VKM neimportujete oba soubory VFK. Programem Access otevřete databázi MDB vzniklou z SGI a importujete do ní tabulky z databáze vzniklé z SPI. Funkcí VKM.Výkres.Import.ISKN.Soubor otevřete spojenou databázi MDB a dále pokračujete standardním postupem.

Další možný postup je otevřít v textovém editoru SPI.VFK, smazat v něm poslední řádek obsahující &K a přidat na jeho konec soubor SGI.VFK a to buď přímo v textovém editoru, nebo pomocí příkazového řádku 
>copy SPI.VFK + SGI.VFK 
Takto spojený soubor zpracujete standardním postupem.