Integrace služeb WSGP v programu VKM

[Aktualizováno 2. 11. 2017]

Počínaje verzí 5.1.0.10 je v programu VKM integrována aplikace VKM-WSGP. Přestože tato aplikace byla při svém vytváření koncipována jako relativně samostatná aplikace (v jazyce Java), je aplikace VKM-WSGP s programem VKM propojena, a to v těchto ohledech:

 

Základní postup

Varianta 0 - práce s WSGP bez využití podpory programu VKM

Aplikace VKM-WSGP pro založení řízení PM potřebuje seznam dotčených parcel. Ten je možné vložit manuálně.

Varianta 1 - práce s WSGP s využitím podpory programu VKM

Pro další využití v aplikace VKM-WSGP potřebujeme vytvořit 2 soubory, a to soubor obsahující seznam dotčených parcel, jednak soubor definující ohradu pro vyžádání vfk souboru pro vlastní vyhotovení geometrického plánu. Vytvoření souboru ohrady je záležitost vcelku elementární, stačí nad mapou zobrazující zájmové území zvolit funkci "Služby" / "Nastav ohradu" a po jejím zadání ji uložit ve formátu pro ISKN (tedy do souboru vfk s ohradou), ale doporučuji zároveň uložit i do formátu .ohr (interní formát ohrady) pro pozdější znovunačtení. Přitom podkladovou mapou může být mapa KN z internetu (tlačítko "Mapy ČÚZK") nebo nějaká forma digitální mapy daného území (DKM, KMD, KM-D, vlastní digitalizovaná mapa v oblasti analogové mapy). 

Poznamenávám, že pokud bychom chtěli s ohradou více pracovat, tedy například měnit její průběh bez toho, že bychom ji celou museli zadávat znovu, je lepší namísto vytvoření ohrady výše uvedeným postupem vložit do výkresu do některé pracovní vrstvy (např. Topo1, atd.) objekt obsahující obvod, pak ve funkci práce s plochami je možné k takovému uzavřenému útvaru nechat vytvořit ohradu, také je možné pomocí funkce paralelních čar vytvořit objekt zvětšený o nějakou ekvidistanci nebo naopak zmenšený a k němu nechat vytvořit ohradu (něco k tomu ještě uvádím v popisu varianty 1.1). 

Zde jen malá odbočka - kde tyto mapy v nějaké digitální formě vzít v době, kdy jsme ještě nedostali vfk pro vyhotovení geometrického plánu. Vlastní digitalizovanou mapu zde tedy komentovat nebudu, je to plně v rukou toho, kdo ji pro své potřeby vyhotovil. Pro získání map DKM a KMD použijte volně dostupné mapy ve formátu .vfk na serveru DKM map (jsou aktualizovány měsíčně, vyberete nejnovější verzi dat), pro KM-D mapy použijte dostupné mapy ve formátu .vkm na serveru KM-D map (aktualizováno kvartálně). Stažené soubory rozbalíte a naimportujete do programu VKM a doporučuji hned po importu provést tyto 2 kroky: 1) Kliknutím na ikonku "šroubovák a kladívko" (Nastavení aktivního výkresu) v záložce "KN" zrušit příznak "Výkres umožňuje tvorbu GP v DKM mapách", 2) V nabídce "VKM" / "Výkres KN" / "Záměna KATUZE parc. čísel" přiřadit všem parcelním číslům aktivní číslo KATUZE, protože to, co se naimportovalo z vfk, tuto informaci neobsahuje (KATUZE je nulové). Můžeme použít tlačítko "Výběr" (ale pozor, vybrané číslo katastrálního území nepotvrzujme mechanicky - automaticky, protože to, co se nabízí, je podle nejbližšího definičního bodu katastrálního území, tudíž někde na okraji to nemusí sedět). Tyto výše uvedené 2 kroky zároveň dávají jasnou odpověď, proč takto získané výkresy mapy nelze použít jako výchozí pro tvorbu GP (zejména v oblasti DKM, KMD) a proč budeme v budoucnu potřebovat vfk pro naši zadanou oblast. 

Varianta 1.0 - poloautomatická  / manuální

Ohradu vytvoříme podle výše uvedeného postupu. Pro vytvoření seznamu parcel aktivujeme funkci "KN ČÚZK" (ikonka na hlavním panelu) a ručně klikáme na jednotlivá parcelní čísla. Informace o parcelních číslech se shromažďují v tabulce, která se objeví na obrazovce. V té tabulce můžeme řádky vyřadit, můžeme na vyřazené parcely znovu kliknout. Jsme-li s výčtem spokojeni, provedeme export do csv, a to tak, že v tabulce zvolíme nabídku "Soubory" / "Export do CSV". Pro exportovaný soubor máme možnost zadat jméno i umístění, umístění je ale implicitně shodné s aktivním výkresem. 

Varianta 1.1: téměř automatická s využitím plochování

[Tuto variantu zatím příliš nedoporučuji, její výsledky mohou být poněkud jiné než očekávané, proto raději variantu 1.2]

Při použití funkce plochování pro export seznamu parcelních čísel je nutné nejprve nastavit ohradu. Nabízí se možnost použít ohradu, která by byla shodná s tou, kterou ohraničujeme území pro vyžádaný export vfk. Mohli bychom však mít i důvod použít ohradu jinou, například nějak odsazenou atd. Pokud jsem měli takové operace v úmyslu, bylo lepším postupem ohradu nejprve nakreslit do výkresu do speciální hladiny, např. Topo1 až Topo3, využitím funkce paralelních linií udělat odvozené oblasti a následnou funkcí "Měření ploch" vyznačit požadovanou topologickou vrstvu, vybrat požadovanou plochu a tlačítkem "Ohrada z plochy" vytvořit ohradu, kterou pak následně můžeme ukládat, ať  již ve formátu  .OHR, nebo ve formátu pro ISKN (vfk). 

Seznam parcel v csv formátu vygenerujeme kliknutím na "VKM" / "Topologie" / "Uzavřené objekty" a na panelu uzavřených objektů klikneme na tlačítko "Start" (ponecháme zaškrtnuté "Okno"), poté v nabídce panelu uzavřených objektů zvolíme "Export" / "Informace o plochách" / "Plochy do csv". Na panelu exportu ponecháme přednastavené volby (Čísla parcel, "První řádek obsahuje záhlaví sloupečků", "Výměra") a zvolíme nabídku "Exportuj". V aktuálním adresáři (složce) vznikne soubor KATUZE_pl.csv (kde text KATUZE bude nahrazen příslušným číselným kódem). Do seznamu parcel se nám dostanou parcelní čísla všech ploch zasažených zvolenou ohradou, takže je možné, že počet exportovaných parcel bude vyšší než při postupu variantou 1.2. 

Varianta 1.2: téměř automatická (volitelně manuální) s využitím výběru objektů

Základem tohoto postupu je opět nastavení ohrady (v případě manuálního postupu toto není nutné). V hlavní nabídce zvolíme "VKM" / "Výběr objektů" / "Výběr objektů" (hned prvá položka podnabídky). Ponecháme zapnuté jen cetroidy, aby nás ostatní obsah nerušil a dáme "Pokračuj". Na panelu pro výběr můžeme ještě v tuto chvíli načíst nebo nastavit ohradu a pokud ohradu chceme použít pro výběr parcelních čísel, zaškrtneme políčko napravo od ikonky ohrady "Povoluje filtrování výběru ohradou" a tím se tlačítko zcela napravo změní na "Vše v ohradě" a kliknutím na toto tlačítko se vyberou všechna parcelní čísla uvnitř ohrady. Výběr dále můžeme upravit manuálně, a to napravo od popisku "Metoda" ikonkou "Vyber jeden" volbou režimu plus nebo minus přidáváme nebo ubíráme parcelní čísla z výběru (toto by byl základní postup, pokud bychom nepoužili pro výběr ohradu). 

Pokud máme výběr dokončen, export seznamu parcel můžeme udělat tak, že zvolíme nabídku (vlevo dole) "Funkce" / "Export" / "Parcelní čísla do CSV". Opět máme možnost zadat jméno a umístění souboru. Vzniklý soubor neobsahuje záhlaví. 

Případ více katastrálních území 

V případě, že zájmový prostor se nachází na více katastrálních územích, postup by mohl být zcela shodný, pouze je potřeba v případě variant 1.1 a 1.2 na začátku nejprve naimportovat stažené soubory a v každém opravit číslo KATUZE u všech parcelních čísel a následně tyto mapy (výkresy) sloučit do jedné postupnými importy VKD.