Testování VKM 6

Odkazy ke stažení


Hlášené problémy

 • práce s výměrami
  • k novým parcelám se přiřazuje kód kvality výměry 2 i přesto, že má být 0
  • chyba při určení výměr bonit
  • výpočetní protokol výměr
 • funkce rozdělení plochy na části by neměla vytvářet body s nulovými souřadnicemi polohy
 • nastavit na výplň břemen barvu 12 (momentálně je 4), aby ve finálním tisku byla barva výplně stejná jako barva VB
 • chybná práce s atributem "metoda" u seznamů souřadnic staršího typu ".XYZ"
 • při šrafování tlačítkem "Bod v ploše" rovnou nabízet šrafování další plochy
 • načítání buněk z DXF
 • pojmenování souborů podle požadavku katastru VKM - GP - Tabulky Excel - ideálně do PDF

Další cíle

 1. export záborového elaborátu do výměnného formátu VFZE - do října 2023
 2. testování funkcí pro DTM ČR, importy a exporty JVF souborů - podzim 2023
 3. aktualizace pro projekty pozemkových úprav
 4. odevzdávání GP bez listiny žádosti + dokumentace k ZPG a ZDP řízením

VKM 6.0.0.20 (13.9.2023)

 • Výměra GPU - opraven výpočet - nezávisle na KK se použije poloha bodů, pokud existuje
 • WSGP
  • přihlašovací údaje - rozšířeno pole e-mailová adresa na 250 znaků
  • ZPG - podpis JSignPDF - řešení rozpoznání certifikátu s českou diakritikou
  • formulář účastníka řízení - seřazení polí při použití klávesy TAB
 • formulář "Vyhledání objektu kresby" - při otevření se zaktivní editační pole + drobné opravy
 • oprava překlepu v šabloně XLS: "VKM6\TemplateXLS\SrovNeres.xls"
 • zábory - mazání prvku včetně připojené DB informace pro výkresy trvalých a dočasných záb.
 • Správce zakázek - odlišení souborů Excel a zápisníků ZAP a ASC

VKM 6.0.0.19 (23.8.2023)

 • Tvorba GP
  • zohlednění kvality výměry, zobrazení výměry obrazu i GPU u nových parcel
  • oprava zobrazení textů vyhlášky ve výkazu dosavadního a nového stavu
 • Zábory dopravních staveb - základní oprava funkčnosti
 • WMS služby
  • WMS INFO - tlačítko je žlutě podbarveno, pokud je pro zapnutou WMS funkce dostupná (služba musí podporovat "GetFeatureInfo")
  • přidána nová WMS - LPIS díly půdních bloků (k výběru pro tlačítko rychlé volby)
  • oprava chování při přepínání WMS - zobrazení a skrytí zdroje dat, používání tlačítek F9, F10, F12
  • oprava chování při nedostupnosti WMS
  • změna popisku WMS služeb ve správci zdrojů
 • opravena funkce Topologie - Plochy v parcelách
 • opraveny rozměry formuláře Body dílů GP při změněném měřítku nastavení obrazovky

VKM 6.0.0.18 (6.8.2023)

 • Referenční připojování DXF
  • oprava načítání textů, automatické rozpoznání kódování UTF-8
  • oprava načítání vrstev - zkrácení dlouhých názvů vrstev
 • Opraveno připojování referenčního seznamu souřadnic TXX
 • Pro výstupy místopisů PPBP ze seznamu souřadnic nastaveno požadované kódování UTF-8
 • odevzdávání GP - opravy k podpisům a odesílání ZPG a ZDP

VKM 6.0.0.17 (7.7.2023)

 • protokoly - opraveno chybné oddělování řádků, které způsobovalo problémy při čtení některými textovými editory
 • odevzdávání GP - opraveno zadávání TSA údajů ověřovatele a chyby v zobrazování
  ZPG řízení
 • správce zakázek - ošetřen stav, kdy uživatel omylem smaže konfiguraci adresáře zakázek

VKM 6.0.0.16 (30.6.2023)

 • zrušili jsme požadavek na ověření testovacího uživatele, proto VKM může běžet bez připojení k internetu
 • opraven chybný výpis WSGP PM řízení v případech, kdy byla smazána nebo přejmenována složka zakázky
 • opraveno spouštění funkcí z nabídky: VKM > Výkres KN > ZN kultur z KN

VKM 6.0.0.15 (29.6.2023)

 • opravena chyba bránící exportu DB údajů do Excelu
 • automatické úpravy všech listin pro řízení ZPG/PGP - konverze do PDF/A, podpis a čas. razítko, zabalení
 • oprava úniku v paměti ve formuláři Hledání adresního bodu

VKM 6.0.0.14 (19.6.2023)

 • opraven export do DGN podle TXT předpisu, který mohl vynechávat některé texty
 • testování konverze a podepisování PDF GP pro řízení ZPG/PGP

VKM 6.0.0.13 (13.6.2023)

 • oprava chyby při formátování časového údaje, která nastávala, pokud má uživatel ve Windows nastaven formát krátkého data " 5. 4.2017"

VKM 6.0.0.12 (9.6.2023)

 • WMS služba "Bodové pole" upravena, aby nezobrazovala ZABAGED (pro zrychlení načítání)
 • před stažením VFK souboru z WSGP se zobrazí upozornění, uvádějící zakázku, do které se soubor stahuje
 • opraven export do DGN výkresu - nevykreslovaly se oblouky a buňky složené z oblouků
 • oprava chybného přednastavení číselné řady pro nové body po importu VFK

VKM 6.0.0.11 (25.5.2023)

 • první verze přístupná k veřejnému testování
 • migrace kódu do nového vývojového prostředí
 • upraven přístup k WMS službám
 • zpřístupněno hledání parcel a adresních bodů v RÚIAN
 • správce zakázek - manažer souborů používaných ve VKM
 • přepracován proces zpracování WSGP PM řízení
 • zavádí se možnost založit WSGP ZPG řízení
 • opraven výpočet ploch bonit
 • další drobné opravy